ย้อนรอยพีระมิดแห่งกิซ่า(พีระมิดคูฟู)

1

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง32101

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ คเชนทร์ กองพิลา

รายวิชาที่เกี่ยวข้อง ประวัติศาสตร์สากล รหัสวิชา ส 32102

อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ อรววรณ กองพิลา

วัตถุประสงค์

1.เพื่อต้องการศึกษาว่าพีระมิดคูฟูมีความเป็นมาอย่างไร

2.เพื่อศึกษาวิธีการก่อสร้างพีระมิดคูฟู

3.เพื่อศึกษาว่าชาวอียิปต์มีความเชื่อต่อพีระมิดคูฟูอย่างไร

คำถาม

1.พีระมิดคูฟูหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไร?

2.รูปทรงของพีระมิดมีลักษณะเฉพาะตัวฐานเป็นรูปอะไร?

3.มหาพีระมิดกิซ่าสร้างขึ้นเพื่ออะไร?

4.ชาวอียิปต์สร้างพีระมิดกันอย่างไร?

5.ทำไมถึงเรียกพีระมิดนี้ว่า”พีระมิดคูฟู”?

โฆษณา